Brødbakerne

Vi søker etter nye med­ar­bei­de­re, gjer­ne med erfa­ring innen bran­sjen!

Moti­ver­te og enga­sjer­te med­ar­bei­de­re er en for­ut­set­ning for at vi i Brød­bakerne skal opp­nå best mulig resul­ta­ter, har du ret­te hold­ning, da spil­ler erfa­ring en mind­re rol­le!

 

Billeder 2016 256

Vi søker per­soner som:
- har gode kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ner på Norsk eller Skan­di­na­visk
- job­ber godt i hek­tis­ke omgi­vel­ser
- er blid, arbeid­som, sta­bil opp­tatt av god ser­vice
- har et høyt kva­li­tets- og ser­vice nivå
- er flek­si­bel, ini­tia­tiv­rik og enga­sjert
- opp­tatt av god ser­vice

 

  • Vik­tig - at du har erfa­ring med Salg

Pri­mæ­re ansvars­om­rå­der:

Kunde­be­tje­ning

Betje­ning av kas­se

Betje­ning av kaffe­ma­skin

På smø­ring av mat

Dag­sopp­gjør

Ta i mot bestil­lin­ger

Hjel­pe til i kjøk­ken, bake­ri mv.

Vi til­byr:

-Godt humør
- Ord­ne­de lønns og arbeids­for­hold
-Utvik­lings­mu­lig­he­ter inn­ad i sel­ska­pet.-
- Fag­li­ge utford­rin­ger
- Godt og hek­tisk arbeids­mil­jø

Lønn: Etter avta­le og kva­li­fi­ka­sjo­ner.

Ta kon­takt på e-post eller kom inn­om Brød­bakerne på Gjel­ler­åsen med cv og søk­nad !
E-post: Johannes@brodbakerne.no Mobil 454 16 596

 

De bes­te hil­se­ner fra Brød­bakerne