Gratiskonserter hos Brødbakerne

God dag!

Fire søn­da­ger på rad fra og med 19. febru­ar til­byr Brød­bakerne  i sam­ar­beid med Café Afri­ka­den gra­tis­kon­ser­ter på café­en vår på Bis­lett. Start­tids­punk­tet vil være 13:00 alle søn­da­ge­ne.

Grup­pen som skal opp­tre heter Trio Cuba­son, og består av Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez som voka­list, Harald Galå­en på pia­no og Gerar­do Orrego på bass.

De fire søn­da­ge­ne vil i til­legg til kon­ser­ter bestå av lan­se­ring av den nyde­li­ge inge­fær- og ana­na­sjuicen Jam­koo, pro­du­sert av Café Afri­ka­den.

Ta med godt humør, og kom på kon­sert. Vi gle­der oss til å se deg!

Percussionist at concert

2

Trio Cuba­son

Jamkoo

Smaks­prø­ve av inge­fæ­r­juice på Brød­bakerne Bis­lett!