Helgens Kaffe

Den­ne helg har vi fokus på El Naran­jal fra Gua­tama­la.

El Naran­jal dyr­kes i 1800 meters høy­de og har sær­lig lang mod­nings­pe­riode pga. de var­me vin­de fra Mex­i­co og de kal­de net­te­ne og var­me, sol­rike dage­ne bidra­ger til den sto­re kom­plek­si­tet i kaf­fen. I til­legg inn­hyl­les far­men i en tykk tåke i høst peri­oden som gjør, at mod­nin­gen skjer sak­te og det er der­for mulig at ven­te til bære­ne er per­fekt mod­ne når man pluk­ker dem.

El Naran­jal er Rain­forest Alli­an­ce ser­ti­fi­sert, hvil­ket betyr at far­me­ren er for­plik­tet til at dyr­ke kaf­fen under miljø­rik­ti­ge og bære­dyk­ti­ge for­hold. For­uten gjen­bruk og ren­sing av vann, samt opp­rett­hol­del­se av habi­tat for det loka­le dyre­liv, så sik­rer RFA at arbei­de­re får bra lønn og har et sted at bo.

 

El Naran­jal har smak av morel­ler, plom­mer og mørk sjo­ko­la­de og pas­ser per­fekt til sær­li­ge anled­nin­ger.

 

Vel­kom­men på Gjel­ler­åsen

guatemalabonder1

guatemalabonder3