Kaffe Nyheter

Har du opp­da­get at vi har ny "Dagens Kaf­fe" på Gjel­ler­åsen? Og fle­re for­skjel­li­ge typer fil­ter­kaf­fe på de nye hyl­le­ne?

Hos Brød­bakerne vil vi gjer­ne at våre kun­der har mer å vel­ge mel­lom, og der­for har vi valgt å gi dere fle­re typer kva­li­tets­kaf­fe som pas­ser bra til enhver anled­ning og sma­ker godt til nystekt bakst.

Frem­over vil vi ha en "Hver­dags Kaf­fe" man­dag til tors­dag, samt tre for­skjel­li­ge "Helg Kaf­fe" på rul­le­ring så det er mulig­het til å få smakt alt vi har å by på ift. kaf­fe.

Hver­dags­kaf­fen er LAGOA OBATÃ fra Brazil, som er en ara­bi­ca-kaf­fe av god kva­li­tet og lav syr­lig­het som gjør at du tåler å  drik­ke fle­re kop­per om dagen. Per­fekt til å star­te dagen med og til lan­ge dager på job­ben.

Lagoa Obatã gror i 1100 meters høy­de og dyr­kes etter miljø­rik­ti­ge og bære­dyk­ti­ge for­hold. Eksem­pel­vis kom­mer far­mens vann­for­sy­ning kun fra loka­le natur­li­ge vann­pum­per som sam­ler seg til to små elver rundt far­men, og opp til 16 fami­li­er bor og arbei­der på far­men, som garan­te­rer helse­for­sik­ring for alle og gode skole­for­hold for bar­na.

Kaf­fen har smaks­no­ter av melke­sjo­ko­la­de, marzi­pan og søt appel­sin.

Å ta en pose bøn­ner med hjem kos­ter kr 96,- og vi maler selv­føl­ge­lig for de som øns­ker det­te.

Vel­kom­men på Gjel­ler­åsen!

 

 

brazilbonder1

img_20161110_083330