Latino America Musikk Konsert - Søndag 19. Februar Kl. 13.00

TRIO CUBASON

Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez, sang/ per­ku­sjon

Harald Galå­en, pia­no

Gerar­do Orrego, bass

Alex­an­der Fer­nan­dez

Voka­lis­ten Alex­an­der Fer­nan­dez kom­mer fra Cuba. Han har vært en dri­ven­de kraft bak ban­det Mam­bo Com­pagneros (etab­lert som Mam­boka­me­ra­te­ne i 1996 I Trond­heim) et jazz og salsa­or­kes­ter. Gru­pens førs­te utgi­vel­se Viva Salsa! Besto I hoved­sak av egne kom­po­si­sjo­ner I opp­tak fra Hava­na og Trond­heim. Grup­pen har vært hus­or­kes­te­ret TV-pro­gram­met Tore på spo­ret og opp­tråd blant annet ved Kon­prin­ses­se Märt­has bryl­lup.

Gerar­do Orrego

Bas­sis­ten Gerar­do Orrego er fra Chi­le, Han har spilt med Skan­di­na­vias mest pre­sti­sje­ful­le latin-orkest­re gjen­nom man­ge år. Gerar­do er nå bosatt i Oslo hvor han arbei­der som fri­lans musi­ker.

Lærer Harald Galå­en

Harald har lang erfa­ring som free­lance­mu­si­ker innen stil­ar­te­ne jazz, latin, pop, rock, afri­kansk og elekt­ro­ni­ka. Harald har med­vir­ket som musi­kalsk leder for inn­spil­lin­ger av ”Hek­sa­gon” - musikk­tea­ter­fore­stil­ling for barn. De sis­te tre åre­ne har han også

ledet den musi­kals­ke pro­duk­sjo­nen av lyst­spil­let ”Den gode Hen­sigt” i Svel­vik.

2