Latest news

Filter news:

Brødbakerne

Vi søker etter nye med­ar­bei­de­re, gjer­ne med erfa­ring innen bran­sjen! Moti­ver­te og enga­sjer­te med­ar­bei­de­re er en for­ut­set­ning for at vi i Brød­bakerne skal opp­nå best mulig resul­ta­ter, har du ret­te hold­ning, da spil­ler erfa­ring en mind­re rol­le!   Vi søker per­soner som: - har gode kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ner på Norsk eller Skan­di­na­visk - job­ber godt i hek­tis­ke […]

Brødbakerne

Uteplasser på Jar er frisket opp! #sommerenhosBBJar

Vi har gjort et par end­rin­ger i vårt ute­om­rå­det til for­del for våre kun­der! Langt fle­re ute­plas­ser samt nye ute­møb­ler gjør det svært hyg­ge­lig å stor kose seg hos oss. Kom inn­om oss og nytt solen, mens du drik­ker en dei­lig kaf­fe på vårt utsalgs­sted på Jar i Bærum. Vi fin­ner nok noe som pas­ser […]

Brødbakerne, Brødbakerne Jar

Gratis Latino konsert hos Brødbakerne Bislett :-)

VELKOMMEN TIL GRATIS LATINO KONSERT HOS BRØDBAKERNE BISLET MED LUISON Y CUBA Søn­dag 25. juni kl. 13:00 - 14:30 Med­vir­ken­de: Luison Capote (Cuba) sang og per­ku­sjon Richard Orte­ga (Cuba) pia­no Geral­do Orrego (Cuba) bass I sam­ar­beid med Jam­koo Inge­fæ­r­juicen! Gra­tis

Brødbakerne
Månedens kaffe utfordrer på smak! :-)

Månedens kaffe utfordrer på smak! :-)

Har du smakt Måne­dens Kaf­fe ennå? Mbiri­zi fra Kayan­za, Burun­di, er en god og rund kaf­fe, med mye smak. Kaf­fen har smaks­no­ter av sitrus, tør­ket frukt og apri­kos med aro­ma og etter­smak av lys sjo­ko­la­de. En favo­ritt på Lip­pe bren­ne­ri­et i Rosen­holm og nå også en favo­ritt hos Brød­bakerne. Sma­ker bra ale­ne og er skik­ke­lig […]

Brødbakerne

Nyhet- App - Brødbakerne Skøyen tester ny App

  Vi har over leng­re tid job­bet med ny App til Brød­bakerne, og nu tes­ter vi funk­tio­ner­ne sam­men­med vores hyg­ge­li­ge kun­der på Skøy­en 🙂  Bestill brød & Baker­va­rer, skann QR koder og få bonu­ser på brød, kaf­fe og små­bakst! (Erstat­ter van­ligt kaffe­kort) Til­gjen­ge­lig på App sto­re & Goog­le play - Søk på Brød­bakerne OBS - […]

Brødbakerne, Brødbakerne Skøyen

Åpningstider Mai & Juni 2017 Brødbakerne Bislett

Den 17. mai hol­der vi dess­ver­re stengt, men for­tvil ikke! Du kan fort­satt få godt brød til fro­kos­ten hos oss. Bestill brød til dagen før (16. mai), og det vil hol­de seg like ferskt og fint til 17. mai-fro­­kos­­ten dagen etter­på! 🙂 Et lite triks er å var­me ovnen til 160 gra­der og i kort […]

Brødbakerne
brødbakerne bakervarer rugbrød

Åpningstider Mai og Juni!

MAI: Den 17. mai hol­der vi dess­ver­re stengt, men for­tvil ikke! Du kan fort­satt får fers­ke brød til fro­kos­ten hos oss. Bestill brød til dagen før (16. mai), og det vil hol­de seg like ferskt og fint til 17. mai-fro­­kos­­ten dagen etter­på! 🙂   GLADNYHET: fra og med 15. mai - 30. juni utvi­der vi […]

Brødbakerne Bislett

Kaffe & sjokolade hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april. Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, kara­mell, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Kaffe og sjokolade til Påske kjøpes selvsagt hos Brødbakerne

Kaffe og sjokolade til Påske kjøpes selvsagt hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april.   Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, […]

Brødbakerne
Husk Fastelaven på søndag! :-)

Husk Fastelaven på søndag! :-)

Fas­te­la­ven er krem­da­gen vi med god sam­vit­tig­het kan unne oss selv og gjes­ter gode, luf­ti­ge bol­ler fylt med krem og syl­te­tøy 🙂 I hel­gen fyl­ler vi dis­ke­ne opp med fers­ke og selv­sagt hånd­la­ge­de fas­­te­la­­vens­bol­­ler- stikk inn­om og ta med hjem til fami­lie og ven­ner eller nyt i en av våre cafe­er Vel­kom­men inn­om på Gjel­ler­åsen, […]

Brødbakerne

Latino America Musikk Konsert - Søndag 19. Februar Kl. 13.00

TRIO CUBASON Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez, sang/ per­ku­sjon Harald Galå­en, pia­no Gerar­do Orrego, bass Alex­an­der Fer­nan­dez Voka­lis­ten Alex­an­der Fer­nan­dez kom­mer fra Cuba. Han har vært en dri­ven­de kraft bak ban­det Mam­bo Com­pagneros (etab­lert som Mam­boka­me­ra­te­ne i 1996 I Trond­heim) et jazz og salsa­or­kes­ter. Gru­pens førs­te utgi­vel­se Viva Salsa! Besto I hoved­sak av egne kom­po­si­sjo­ner I opp­tak fra […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Skøyen