Velkommen Til Brødbakerne på Bislett

broedbakerne-bislett-pigeBrød­bakerne på Bis­lett er vor senes­te åpning, og alle­re­de en stor succes!

På Bis­lett hers­ker der en helt egen stem­ning, her er fami­liert, avslapp­pen­de og det åpner for et beha­ge­ligt avbrek i en hek­tisk hver­dag i den sen­tra­le del av en pul­se­ren­de stor­by som Oslo!

Ric­car­do er full­blods ita­lie­ner og dag­lig leder av vor butikk på Bis­lett. Og det at Ric­car­do er så full av pas­sion og liv, gjør at den­ne butikk på man­ge måder er en smu­le ander­le­des!

Maten, ser­ve­rin­gen, og den åpne atmo­sfæ­re emmer av den følel­se og stem­ning vi alle els­ker fra vores rej­ser til syden!

Butik­ken på Bis­lett lig­ger på den øvre del av gaten. Gaten fikk nav­net Pile­stre­det rundt 1820, etter­som det var man­ge pile­trær langs vei­en. Den kal­tes tid­li­ge­re Rak­k­ers­træ­det, for­di det­te var vei­en til byens avfalls­plass Natt­manns­hau­gen (i dag øvre del av Pile­stre­det park). Asses­sor Jør­gen Broch­mann, som eide en løk­ke omtrent ved nåvæ­ren­de C.J. Ham­bros plass, fikk gjen­nom­ført navne­byt­tet da han ikke vil­le bo ved en gate med så sim­pelt navn.

Gaten er repre­sen­tert i den nors­ke utga­ven av Mono­pol.

Latest news from Brødbakerne Bislett

brødbakerne bakervarer rugbrød

Åpningstider Mai og Juni!

MAI: Den 17. mai hol­der vi dess­ver­re stengt, men for­tvil ikke! Du kan fort­satt får fers­ke brød til fro­kos­ten hos oss. Bestill brød til dagen før (16. mai), og det vil hol­de seg like ferskt og fint til 17. mai-fro­­kos­­ten dagen etter­på! 🙂   GLADNYHET: fra og med 15. mai - 30. juni utvi­der vi […]

Brødbakerne Bislett

Kaffe & sjokolade hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april. Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, kara­mell, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Latino America Musikk Konsert - Søndag 19. Februar Kl. 13.00

TRIO CUBASON Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez, sang/ per­ku­sjon Harald Galå­en, pia­no Gerar­do Orrego, bass Alex­an­der Fer­nan­dez Voka­lis­ten Alex­an­der Fer­nan­dez kom­mer fra Cuba. Han har vært en dri­ven­de kraft bak ban­det Mam­bo Com­pagneros (etab­lert som Mam­boka­me­ra­te­ne i 1996 I Trond­heim) et jazz og salsa­or­kes­ter. Gru­pens førs­te utgi­vel­se Viva Salsa! Besto I hoved­sak av egne kom­po­si­sjo­ner I opp­tak fra […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Skøyen

Gratiskonserter hos Brødbakerne

God dag! Fire søn­da­ger på rad fra og med 19. febru­ar til­byr Brød­bakerne  i sam­ar­beid med Café Afri­ka­den gra­tis­kon­ser­ter på café­en vår på Bis­lett. Start­tids­punk­tet vil være 13:00 alle søn­da­ge­ne. Grup­pen som skal opp­tre heter Trio Cuba­son, og består av Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez som voka­list, Harald Galå­en på pia­no og Gerar­do Orrego på bass. De fire søn­da­ge­ne […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Skøyen

Fra 1. februar endrer vi åpningstidene!

God mor­gen!   Fra 1. febru­ar og til solen er til­ba­ke har vi føl­gen­de åpnings­ti­der hos oss på Brød­bakerne Bis­lett: Man­­dag-Fre­­dag: 08:00-17:00 Lør­­dag-Søn­­dag: 09:00-16.00   Ha en fin dag vide­re! 🙂  

Brødbakerne Bislett
Åpningstider Bislett julen & nyttår 2016

Åpningstider Bislett julen & nyttår 2016

Fra 12. Desem­ber til 8. Janu­ar har vi and­re åpnings­ti­der hos oss på Brød­bakerne Bis­lett. 09:00-16:00 hver enes­te dag! I til­legg er vi stengt noen dager rundt de mest hek­tiske jule­ti­der. Dis­se dage­ne er Brød­bakerne Bis­lett stengt: 24.-26.Desember 1. Janu­ar 9. Janu­ar er vi til­bake med van­lige åpnings­ti­der igjen.

Brødbakerne Bislett

Åpningstider Brødbakerne Bislett - jul & nyttår 2016

Fra 12. Desem­ber til 8. Janu­ar har vi and­re åpnings­ti­der hos oss på Brød­bakerne Bis­lett. 09:00-16:00 hver enes­te dag! I til­legg er vi stengt noen dager rundt de mest hek­tiske jule­ti­der. Dis­se dage­ne er Brød­bakerne Bis­lett stengt: 24.-26.Desember 1. Janu­ar 9. Janu­ar er vi til­bake med van­lige åpnings­ti­der igjen.

Brødbakerne Bislett

Nye åpningstider i julen

God 1. Desem­ber! Hva er vel bed­re å fei­re star­ten av desem­ber med enn snø? Fra 12. Desem­ber til 8. Janu­ar har vi and­re åpnings­ti­der hos oss på Brød­bakerne Bis­lett. 09:00-16:00 hver enes­te dag! 9. Janu­ar er vi til­ba­ke med van­li­ge åpnings­ti­der igjen. I til­legg er vi stengt noen dager rundt de mest hek­tis­ke jule­ti­der. […]

Brødbakerne Bislett
Smaken av Julen

Smaken av Julen

Det har blitt jul hos Brød­bakerne og i uke­ne som kom­mer kan dere få julen å sma­ke, både i café­ene og til å ta med hjem. Alle­re­de nå har vi satt Tea­pigs pak­ke­ne på jule­til­bud, så kom inn­om og få en kop Spiced Win­ter Red Tea sam­men med en pep­per­kake og kjøp pak­ke­ne som gave, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Søndag 25. September stenger vi kl. 12:00

Søn­dag 25. Sep­tem­ber skal vi ha en pri­vat fest hos oss på Brød­bakerne Bis­lett - nem­lig en dåp. Det betyr hel­dig­vis ikke at du ikke får kom­met inn­om oss på søn­dag. Vi sten­ger ikke før klok­ka 12:00, og har der­for åpent i 3 timer - 09:00-12:00.   Da er det bare å stå opp tid­lig […]

Brødbakerne Bislett

Stort smilefjes fra Mattilsynet :-)

God mor­gen fra oss på Brød­bakerne Bis­lett! I som­mer had­de vi besøk av Mat­til­sy­net og kan med gle­de med­de­le at vi ved førs­te sjekk fikk et stort smile­fjes. Kom inn­om og se bevi­set som hen­ger på inn­gangs­døra vår! Vi håper å se deg i løpet av dagen og uka.   PS: Ikke glem våre nye […]

Brødbakerne Bislett

Nye åpningstider fra 1. september

God mor­gen! Fra 1. sep­tem­ber og utover vil vi på Brød­bakerne Bis­lett ha nye åpnings­ti­der. Man­­dag-Fre­­dag: 08:00-18:00 Lør­­dag-Søn­­dag: 09:00-16:00 Vi kom­mer til å end­re det­te på hjem­me­si­den vår så fort sep­tem­ber ankom­mer. Kom gjer­ne inn­om oss i løpet av dagen og ta en pau­se fra regn­væ­ret med en varm sjo­ko­la­de eller en nystekt ome­lett. 🙂 Ha […]

Brødbakerne Bislett
Want more news?

Brødbakerne Bislett

Pilestredet 75C, Oslo, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Bislett
Pilestredet 75 C, Oslo Oslo, Norway
Tlf: 67534030