Velkommen hos Brødbakerne Gjelleråsen

broedbakerne-gjelleraasen-pigeEtter øken­de succes på Skøy­en, ble vi nødt til og utvi­de våre pro­duk­sjons fasi­li­te­ter ved og byg­ge et nytt og stør­re bake­ri. Sep­tem­ber 2011, var et nytt bake­ri og utsalg på Gjel­ler­åsen i Nit­te­dal fer­dig­stilt. Pro­duk­sjo­nen fore­går i åpent land­skap. Du som kun­de har der­med full anled­ning til å få inn­blikk i hvor­dan vi baker våre pro­duk­ter. Vi har siden opp­start eks­pan­dert kon­ti­nu­er­lig og fle­re år har vi blitt nomi­nert til årets gasselle­be­drift av DNB og Dagens Nærings­liv.

I til­leg har man­ge av vores pro­duk­ter fået pris som Oslos beds­te fle­re gan­ger, og det er vi svært stol­te av!

I dag har vi rundt et titals bake­re som job­ber døg­net rundt for å pro­du­se­re fers­ke kva­li­tets­va­rer til våre butik­ker samt kjen­te res­tau­ran­ter og café­er i Oslo områ­det.

Vårt mål er å sup­ple­re din fro­kost, lunsj eller mid­dag med våre sær­eg­ne og hånd­lag­de brød kryd­ret med ekte hånd­verk samt mas­ser av pas­sion! Inspi­rert av tra­ditio­ner fra Frank­ri­ke, Dan­mark og Nor­ge.

På Gjel­ler­åsen møder du vor dyg­ti­ge butikkk­sle­der Ilu­ta, som leder av vor butikk med størst vekst av alle vor 4 butik­ker! Ilu­ta & team­et på Gjel­ler­åsen har gjort en fan­tas­tisk inn­sats for at gjø­re Gjller­åsen til en sta­dig succes!

Latest news from Brødbakerne Gjelleråsen

Kaffe & sjokolade hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april. Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, kara­mell, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Åpningstider Gjelleråsen jul & nyttår 2016

Åpnings­ti­der Brød­bakerne Gjel­ler­åsen 24.12.16 - Stengt 25.12.16 - Stengt 26,12,16 - Stengt 27, 28.12.16 kl. 08.00 - 17.00 29, 30.12.16 kl. 09.00 . 17.00 31.12.16 kl. 09.00 - 15.00 01.01.17 Stengt 02.01.17 09.00 - 17.00 God jul og godt nytt år hil­sen alle i Brød­bakerne 🙂

Brødbakerne Gjelleråsen

Julestemning på et blunck - så kom forbi hos Brødbakerne

På vores butikk på Gjel­ler­åsen har Jule­stem­nin­gen vir­ke­lig ramt oss! 🙂 Vi kan til­by alt fra Pep­per­ka­ker, Jule­bis­cot­ti, Jule­kaf­fe fra Lip­pe, Jule­te fra Tea­pigs, sjo­ko­la­de, brenn­te mand­ler, lusse­kat­ter, jule­brød, jule­de­ko­ra­sjo­ner og Jule­trær til og med rett uten­for butik­ken - mang­ler du jule­stem­ning så kom gjer­ne for­bi her på Gjel­ler­åsen så fik­ser vi det på et […]

Brødbakerne Gjelleråsen
Helgens Kaffe

Helgens Kaffe

Den­ne helg har vi fokus på El Naran­jal fra Gua­tama­la. El Naran­jal dyr­kes i 1800 meters høy­de og har sær­lig lang mod­nings­pe­riode pga. de var­me vin­de fra Mex­i­co og de kal­de net­te­ne og var­me, sol­rike dage­ne bidra­ger til den sto­re kom­plek­si­tet i kaf­fen. I til­legg inn­hyl­les far­men i en tykk tåke i høst peri­oden som […]

Brødbakerne Gjelleråsen
Helgens Kaffe

Helgens Kaffe

Kjen­ner du Bok­as­so kaf­fen? Brød­bakerne har høs­ten igjen­nom hatt Bok­as­so kaf­fe fra Etio­pia som trakte­kaf­fe og der­for vil det være fle­re av dere som alle­re­de kjen­ner den­ne. Bok­as­so gror i 1900-2100 meters høy­de og dyr­kes i hage-sys­­te­­mer, noe som betyr at mer enn 1650 fami­li­er i Yir­gachef­fe leve­rer kaf­fe til Bok­­as­so-koope­ra­­ti­­vet fra hage­ne deres. Opp […]

Brødbakerne Gjelleråsen
Kaffe Nyheter

Kaffe Nyheter

Har du opp­da­get at vi har ny "Dagens Kaf­fe" på Gjel­ler­åsen? Og fle­re for­skjel­li­ge typer fil­ter­kaf­fe på de nye hyl­le­ne? Hos Brød­bakerne vil vi gjer­ne at våre kun­der har mer å vel­ge mel­lom, og der­for har vi valgt å gi dere fle­re typer kva­li­tets­kaf­fe som pas­ser bra til enhver anled­ning og sma­ker godt til nystekt […]

Brødbakerne Gjelleråsen

Ingenting kan måle seg med kaffe som er ferskbrent og ferskmalt!

Fersk­brent & fersk­malt kaf­fe hos Brød­bakerne   Ingen­ting kan måle seg med kaf­fe som er fersk­brent og fersk­malt og beg­ge dele har vi i Brød­bakerne. Kaffe­bøn­ner av høy kva­li­tet er en for­ut­set­ning for å lage smak­full kaf­fe, men det ale­ne garan­te­rer ikke et topp resul­tat. Vår kaffek­vær­ne er pro­fe­sjo­nel­le og den kor­rek­te malings­gra­den er vig­tig for […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Åpningstider i pinsen

Våre åpnings­ti­der i pin­sen: Lør­dag 14.5:  9-17 Søn­dag 15.5: 9-17 Man­dag 16.5: 9-17 Tirs­dag 17.5: Stengt Vel­kom­men!

Brødbakerne Gjelleråsen

Strålende Nyhet - Ny klassiker i Brødbakerne! Andrea`s Jorbærterte Kr. 135,-

Andrea´s Jord­bær­ter­te - lan­se­res i alle vår butik­ker fre­dag den 22. april - kan i til­legg bestil­les på vår nett­side www.brodbakerne.no - skriv Andreas Jord­bær­ter­te i bestil­lin­gen og hvil­ken avde­ling - Jar, Skøy­en, Bis­lett eller Gjel­ler­åsen! Vor flin­ke baker assis­tent Andrea som job­ber på vor avde­ling på Skøy­en har laget den­ne smak­ful­le jord­bær­ter­te som vi […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Want more news?

Brødbakerne Gjelleråsen

Brådalsstubben 1-3, 1481 Hagan, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Gjelleråsen
Brådalsstubben 1-3, 1481 Hagan
Tlf: 67534030