Vel­kom­men hos Brød­bakerne på Jar

broedbakerne-jar-pigeBrød­bakerne ble etab­lert i juli 2007 etter fle­re år med plan­leg­ging, i pro­duk­sjons loka­ler på Jar i Bærum.

Brød­bakerne på Jar har til huse i Jar­hu­set, et av de mest karak­te­ris­tis­ke fun­kis­hu­se­ne i Asker og Bærum, bygd i 1933-35.

Jar­hu­set er bygd del­vis av stein fra Johan­nes­kir­ken i Oslo som ble revet i 1928 etter at være ble­vet beska­di­get i for­bin­del­se med jord­skjel­vet i Oslo 1904.

Helt siden Jar­hu­set ble bygd i 1935 har der vært tra­di­sjon for kon­di­to­ri i det­te byg. I 1935 star­te­de Ruuds Kon­di­to­ri i selv­sam­me bygg som Brød­bakerne i dag dri­ver butikk.

Hos Brød­bakerne på Jar er der sto­re sjan­ser for at møte Megan som er dag­lig leder av butik­ken vor på Jar.

Brød­bakerne på Jar er kom­bine­ret kafe og bake­riud­salg, her fin­des hyg­ge­li­ge sitte­plas­ser inde såvel som ute på som­mer­tid. Her hers­ker en kose­lig og fami­liær stem­ning med gra­tis til­gang til inter­nett.

Megan har høye ambitio­ner for vor butikk på Jar, og vores kun­der vil ople­ve en mas­se nye til­tak i løbet av året.

Latest news from Brødbakerne Jar

Uteplasser på Jar er frisket opp! #sommerenhosBBJar

Vi har gjort et par end­rin­ger i vårt ute­om­rå­det til for­del for våre kun­der! Langt fle­re ute­plas­ser samt nye ute­møb­ler gjør det svært hyg­ge­lig å stor kose seg hos oss. Kom inn­om oss og nytt solen, mens du drik­ker en dei­lig kaf­fe på vårt utsalgs­sted på Jar i Bærum. Vi fin­ner nok noe som pas­ser […]

Brødbakerne, Brødbakerne Jar

Kaffe & sjokolade hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april. Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, kara­mell, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Åpningstider på Jar - jul & nyttår 2016

Åpningstider på Jar - jul & nyttår 2016

24.12.16 - Stengt 25.12.16 - Stengt 26,12,16 - Stengt 27, 28, 29 & 30.12.16 kl. 09.00 . 16.00 31.12.16 kl. 09.00 - 15.00 01.01.17 Stengt 02.01.17 07.00 - 17.00 God jul og godt nytt år hil­sen alle i Brød­bakerne 🙂

Brødbakerne Jar
Smaken av Julen

Smaken av Julen

Det har blitt jul hos Brød­bakerne og i uke­ne som kom­mer kan dere få julen å sma­ke, både i café­ene og til å ta med hjem. Alle­re­de nå har vi satt Tea­pigs pak­ke­ne på jule­til­bud, så kom inn­om og få en kop Spiced Win­ter Red Tea sam­men med en pep­per­kake og kjøp pak­ke­ne som gave, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Våre anbefalinger på kalde høstdager

På en rus­ke­te høst­dag som den­ne synes vi det pas­ser per­fekt med en varm sjo­ko­la­de med litt krem på top­pen som vil nok gjø­re dagen deres myyye bed­re! Om ikke det­te fris­ter nok, så har vi en stor rek­ke uli­ke te fra Tea­Pigs som blant annet: lemon&ginger eller cha­mo­mi­le som er per­fek­te for de små […]

Brødbakerne Jar

Ingenting kan måle seg med kaffe som er ferskbrent og ferskmalt!

Fersk­brent & fersk­malt kaf­fe hos Brød­bakerne   Ingen­ting kan måle seg med kaf­fe som er fersk­brent og fersk­malt og beg­ge dele har vi i Brød­bakerne. Kaffe­bøn­ner av høy kva­li­tet er en for­ut­set­ning for å lage smak­full kaf­fe, men det ale­ne garan­te­rer ikke et topp resul­tat. Vår kaffek­vær­ne er pro­fe­sjo­nel­le og den kor­rek­te malings­gra­den er vig­tig for […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Kjøp en nordisk rapsolje og få et gratis brød!  Brødbakerne Jar

Kjøp en nordisk rapsolje og få et gratis brød! Brødbakerne Jar

Har du noen gang lurt på hvil­ket fett er sun­nest? Met­tet eller umet­tet eller kan­skje omega-3? Det viser seg nem­lig at raps­ol­jen er alli­ke­vel sun­nest for krop­pen. Raps­olje har sun­ne­re fett­syre­sam­men­set­ning enn oli­ven­olje grun­net bl.a. et høyt inn­hold av omega-3. Raps­olje kan redu­se­re blod­suk­ker og for­bed­re koles­te­rol­pro­fil hos per­soner med dia­be­tes!   Det er der­for vi […]

Brødbakerne Jar
Åpningstider kommende dager Brødbakerne Jar

Åpningstider kommende dager Brødbakerne Jar

Om du ikke skal bort den­ne hel­gen så er du hjer­te­lig vel­kom­men til å kom­me inn­om oss! Åpnings­ti­der kom­men­de dager: Søn­dag 15.05: 09.00 - 16.00 Man­dag 16.05: 09.00 - 17.00 Tirs­dag 17.05: STENGT   Husk å bestil­le nok brød i tide til 17.mai! Vi har mot­tatt alle­re­de en stor meng­de bestil­lin­ger så om du vil […]

Brødbakerne Jar

Strålende Nyhet - Ny klassiker i Brødbakerne! Andrea`s Jorbærterte Kr. 135,-

Andrea´s Jord­bær­ter­te - lan­se­res i alle vår butik­ker fre­dag den 22. april - kan i til­legg bestil­les på vår nett­side www.brodbakerne.no - skriv Andreas Jord­bær­ter­te i bestil­lin­gen og hvil­ken avde­ling - Jar, Skøy­en, Bis­lett eller Gjel­ler­åsen! Vor flin­ke baker assis­tent Andrea som job­ber på vor avde­ling på Skøy­en har laget den­ne smak­ful­le jord­bær­ter­te som vi […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Fastelaven er i morgen

Vi baker bol­ler i kjent stil med litt mor­som vri. Kom inn­om i dag og i mor­gen for å sma­ke på dis­se her­lig­he­ten - som pas­ser både for sto­re og små 🙂 42 kr for én og 110 kr for tre styk­ker.

Brødbakerne Jar
Want more news?

Brødbakerne Jar

Jarveien 1, Jar, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Jar
Jarveien 1, 1358 Jar, Akershus, Norway
Tlf: 67534030