Velkommen hos Brødbakerne Skøyen

broedbakerne-skøyen-pigeI 2010 åpnet vi utsal­get på Skøy­en. Ny belig­gen­het krev­de kon­sept jus­te­rin­ger, ergo økt sat­sing på kon­di­to­ri og lunsj­mat. Skøy­en har egen kon­di­tor og kokk.

Områ­det var opp­rin­ne­lig et indu­s­tri­om­rå­de, hvor blant annet NEBB had­de et stor anlegg som ble ned­lagt. Frem til midt­en av 1990-tal­let var det­te så et områ­de med ned­lag­te indu­stri­lo­ka­ler og falle­fer­di­ge hus. Siden har gaten gått gjen­nom en riven­de utvik­ling og frem­står i nå som en pul­se­ren­de handle­gate og et natur­lig sen­trum for beboer­ne på Skøy­en. Brød­bakerne Skøy­en var en av de førs­te butik­ker­ne i den nye succes­ful­de handle­gate!

Brød­bakerne på Skøy­en er kom­bine­ret kafe og bake­riud­salg med gode lunsj til­bud, her fin­des hyg­ge­li­ge sitte­plas­ser inde såvel som ute på som­mer­tid. Her hers­ker en kose­lig og ung­dom­me­lig stem­ning med gra­tis til­gang til inter­nett. Vore gjes­ter er alt fra unge men­nes­ker til trav­le for­ret­nings­folk, mødre­grup­per til pen­sio­nis­ter der nyder livet med en god kop kaf­fe og noget at spi­se.

Jose­fi­ne Alsén er dag­lig leder av Brød­bakerne på Skøy­en, Jose­fi­ne har man­ge spen­nen­de ide­er og høye ambitio­ner for vor avde­ling på Skøy­en! Jose­fi­ne har et sterkt team i ryg­gen, og vi gle­der oss til at se Skøy­en utvik­le sig hen over som­mer­en 2018 sam­men med alle vore dyg­ti­ge med­ar­bei­de­re!

En av vor pla­ner for 2018 er at få etab­lert et pro­fes­sio­nelt møte­rum, med egen menu for lunsj­mø­ter!

Latest news from Brødbakerne Skøyen

Nyhet- App - Brødbakerne Skøyen tester ny App

  Vi har over leng­re tid job­bet med ny App til Brød­bakerne, og nu tes­ter vi funk­tio­ner­ne sam­men­med vores hyg­ge­li­ge kun­der på Skøy­en 🙂  Bestill brød & Baker­va­rer, skann QR koder og få bonu­ser på brød, kaf­fe og små­bakst! (Erstat­ter van­ligt kaffe­kort) Til­gjen­ge­lig på App sto­re & Goog­le play - Søk på Brød­bakerne OBS - […]

Brødbakerne, Brødbakerne Skøyen

Kaffe & sjokolade hos Brødbakerne

Da ble det ende­lig vår og det fei­rer Brød­bakerne med Påske­sjo­ko­la­de fra Sum­mer­bird og en god og rund Påske­kaf­fe, som er i fokus som "Måne­dens Kaf­fe" hele april. Sum­mer­bird fra Dan­mark er et kjent vare­mer­ke, med kva­li­tets­mar­si­pan av spans­ke Valen­cia­mand­ler og grand cru sjo­ko­la­de fra Val­rho­na. Hvert egg har sin egen smak, f.eks. sol­bær, kara­mell, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Latino America Musikk Konsert - Søndag 19. Februar Kl. 13.00

TRIO CUBASON Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez, sang/ per­ku­sjon Harald Galå­en, pia­no Gerar­do Orrego, bass Alex­an­der Fer­nan­dez Voka­lis­ten Alex­an­der Fer­nan­dez kom­mer fra Cuba. Han har vært en dri­ven­de kraft bak ban­det Mam­bo Com­pagneros (etab­lert som Mam­boka­me­ra­te­ne i 1996 I Trond­heim) et jazz og salsa­or­kes­ter. Gru­pens førs­te utgi­vel­se Viva Salsa! Besto I hoved­sak av egne kom­po­si­sjo­ner I opp­tak fra […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Skøyen

Gratiskonserter hos Brødbakerne

God dag! Fire søn­da­ger på rad fra og med 19. febru­ar til­byr Brød­bakerne  i sam­ar­beid med Café Afri­ka­den gra­tis­kon­ser­ter på café­en vår på Bis­lett. Start­tids­punk­tet vil være 13:00 alle søn­da­ge­ne. Grup­pen som skal opp­tre heter Trio Cuba­son, og består av Alex­an­der Ferna­dez Her­nan­dez som voka­list, Harald Galå­en på pia­no og Gerar­do Orrego på bass. De fire søn­da­ge­ne […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Skøyen

Hold deg sunn og frisk med Jamkoo, og løft humøret med gratis konsert på Skøyen

Fre­dag den 17. febru­ar kl. 14.00 er der gra­tis kon­sert på Skøy­en i for­bin­del­se med lan­se­ring av inge­fær-basert juice Start hel­gen med et boost - Her får du en opp­le­vel­se uten­om det van­li­ge, og vi kan garan­te­re god stem­ning. "Hold deg sunn og frisk med Jam­koo! For man­ge nord­menn betyr vin­ter og mørke­tid for­kjø­lel­se, trett­het, […]

Brødbakerne Skøyen
På tur i helgen?

På tur i helgen?

Ut på tur i hel­gen? På Brød­bakerne Skøy­en har vi åpent 9.00-17.00 beg­ge dager i hel­ge­ne, med fersk bakst, var­me drik­ke og påsmur­te sand­wich­es hele dagen. Per­fekt til både før og etter tur eller til at ta med som mat­pak­ker.   Vel­kom­men på Skøy­en  

Brødbakerne Skøyen
Har du fått en gratis bolle ennå?

Har du fått en gratis bolle ennå?

Det skal sva­re seg at stå tid­lig opp, sær­lig i dis­se mør­ke og kal­de dager. Der­for til­byr Brød­bakerne Skøy­en en gra­tis rosin- eller sjo­ko­lade­bol­le til de førs­te 100 kun­der man­dag til fre­dag i hele janu­ar. Og husk - har du stem­pel­kort, da får du hver 8. kaf­fe eller brød gra­tis 😉 Vel­kom­men hos Brød­bakerne Skøy­en

Brødbakerne Skøyen
Smaken av Julen

Smaken av Julen

Det har blitt jul hos Brød­bakerne og i uke­ne som kom­mer kan dere få julen å sma­ke, både i café­ene og til å ta med hjem. Alle­re­de nå har vi satt Tea­pigs pak­ke­ne på jule­til­bud, så kom inn­om og få en kop Spiced Win­ter Red Tea sam­men med en pep­per­kake og kjøp pak­ke­ne som gave, […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Ingenting kan måle seg med kaffe som er ferskbrent og ferskmalt!

Fersk­brent & fersk­malt kaf­fe hos Brød­bakerne   Ingen­ting kan måle seg med kaf­fe som er fersk­brent og fersk­malt og beg­ge dele har vi i Brød­bakerne. Kaffe­bøn­ner av høy kva­li­tet er en for­ut­set­ning for å lage smak­full kaf­fe, men det ale­ne garan­te­rer ikke et topp resul­tat. Vår kaffek­vær­ne er pro­fe­sjo­nel­le og den kor­rek­te malings­gra­den er vig­tig for […]

Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Husk at det er mar­keds­dag i mor­gen på Skøy­en, kom inn­om Brød­bakerne og få smaks­prø­ver på nye Nor­dis­ke pro­duk­ter! Få gode til­bud på Sum­mer­bird Sjo­ko­la­de - Kjøp 2 og betal for 1! Kanel­bol­ler til  Kr. 10.-

Brødbakerne, Brødbakerne Skøyen

Strålende Nyhet - Ny klassiker i Brødbakerne! Andrea`s Jorbærterte Kr. 135,-

Andrea´s Jord­bær­ter­te - lan­se­res i alle vår butik­ker fre­dag den 22. april - kan i til­legg bestil­les på vår nett­side www.brodbakerne.no - skriv Andreas Jord­bær­ter­te i bestil­lin­gen og hvil­ken avde­ling - Jar, Skøy­en, Bis­lett eller Gjel­ler­åsen! Vor flin­ke baker assis­tent Andrea som job­ber på vor avde­ling på Skøy­en har laget den­ne smak­ful­le jord­bær­ter­te som vi […]

Brødbakerne, Brødbakerne Bislett, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen

Nytt brød!

Er det noen som har vært inn­om oss å tes­tet vårt nye mani­to­ba brød? Hvis du ikke har fått gjort det enda, så anbe­fa­ler vi deg det på det ster­kes­te 🙂 Brø­det kom aku­ratt ut av ovnen.

Brødbakerne Skøyen
Want more news?

Brødbakerne Skøyen

Karenslyst Allé 50, 0279 Oslo, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Skøyen
Karenslyst allé 50, 0279 Oslo, Norway
Tlf: 67534030