Strålende Nyhet - Ny klassiker i Brødbakerne! Andrea`s Jorbærterte Kr. 135,-

image1Andrea´s Jord­bær­ter­te - lan­se­res i alle vår butik­ker fre­dag den 22. april - kan i til­legg bestil­les på vår nett­side www.brodbakerne.no - skriv Andreas Jord­bær­ter­te i bestil­lin­gen og hvil­ken avde­ling - Jar, Skøy­en, Bis­lett eller Gjel­ler­åsen!

Vor flin­ke baker assis­tent Andrea som job­ber på vor avde­ling på Skøy­en har laget den­ne smak­ful­le jord­bær­ter­te som vi mener sma­ker jæv­lig bra - unn­skyld språ­ket!  🙂

P/S den førs­te til at fin­de fejl i mit for­søg på at skri­ve Norsk med en kom­men­tar får 1 stk. gra­tis Jor­bær­tær­te 🙂 Med Ven­lig Hil­sen Johan­nes